Regulamin Bieg Dobroczynności 2024

 • 5 km Wadowice

1. CEL

 1. Propagowanie dobroczynności poprzez aktywność sportową.
 2. Samodoskonalenie własnej osoby nie tylko poprzez sport, ale w głównej mierze poprzez czynienie dobra oraz odkrywanie sensu swojego życia i moralnej wartości swoich czynów (Encyklika Veritatis Splendor).
 3. Przybliżenie osoby i nauczania Papieża Jana Pawła II .
 4. Promocja nagrody Veritatis Splendor.
 5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Promocja rekreacyjnych walorów miasta Wadowic i okolic.
 8. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

 • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl

3. KONTAKT

4. TERMIN I MIEJSCE

 1. Data: 15.09.2024 (niedziela), godzina 11:00,
 2. Start i meta do biegu głównego znajduje się na ul. Adama Mickiewicza przy placu Jana Pawła II w Wadowicach.
 3. Biuro zawodów czynne od godziny 9:00 do 10.45 przy na placu Jana Pawła II w Wadowicach

5. TRASA BIEGU

 1. Dystans 5 km (2x 2,5 km).
 2. Trasa na pętli 2,5km ulicami Wadowic. Nawierzchnia: asfalt; kostka
 3. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 45 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

6. BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg Lolka – Wadowice

 1. Bieg jest bezpłatny,
 2. Bieg ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację,
 3. start 11:45,
 4. zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 12:00 do wyczerpania limitu miejsc. Limit miejsc to 36 dzieci,
 5. bieg jest bezpłatny na symbolicznym dystansie 100 metrów,
 6. każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy numer, słodki upominek,
 7. obowiązuje limit wiekowy do 7 lat.
 8. W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
 9. Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
 10. Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
 11. Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzymuje upominek na mecie.
 12. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

7. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
2. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn – nie jest nagradzana

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

8. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 5 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w bezzwrotnych numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 4. Klasyfikacja na mecie będzie prowadzona wg. czasów netto poza pierwszymi 50 osobami na mecie, które będą klasyfikowane wg. czasów brutto.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 13 września 2024 otrzymają pakiet startowy, który odbiera się w dniu biegu 15.09.2024. Zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu również otrzymują pakiet startowy:

 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
 • woda
 • posiłek regeneracyjny (kremówka)
 • odlewany medal na mecie
 • koszulka biegu

3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN – trofeum 1-3.
4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie.
5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 12.00
6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu.
7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 8.09.2024 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport). Zgłoszenia w dniu biegu dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc.
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 13.09.2024 r. – 50 zł
 • Zapisy w dniu zawodów 15.09.2024 r. – 50 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.
 • 50% kwoty z wszystkich cegiełek zostanie przekazane przez Organizatora na cele charytatywne.

3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 13.09.2024 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Bieg Dobroczynności, nazwisko i imię

5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (250 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 8.09.2024.
9. Nr startowy będzie nadawany tylko osobom, które dokonały opłaty startowej.

11. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
 2. niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 3. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 4. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 5. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 13. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 9. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 10. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 11. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 12. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.