Regulamin Bieg Dobroczynności

1. CEL

 1. Propagowanie dobroczynności poprzez aktywność sportową.
 2. Samodoskonalenie własnej osoby nie tylko poprzez sport, ale w głównej mierze poprzez czynienie dobra oraz odkrywanie sensu swojego życia i moralnej wartości swoich czynów (Encyklika Veritatis Splendor).
 3. Przybliżenie osoby i nauczania Papieża Jana Pawła II.
 4. Upamiętnienie 100-rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
 5. Promocja nagrody Veritatis Splendor.
 6. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

 • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl

3. KONTAKT

4. TERMIN I MIEJSCE

 1. Do biegu można dołączyć w przedziale czasowym od 18.05.2020 do 16.10.2020, godzina 14:00
 2. Zawodnicy pokonują swój dystans indywidualnie w miejscu i czasie dla siebie dogodnym.

5. DYSTANS BIEGU

Do wyboru uczestnicy mają kilka dystansów. Rodzaj nawierzchni oraz profil trasy jest dowolny. Deklarowany wynik będzie umieszczony w klasyfikacji biegu. Do wyboru jest dystans symboliczny i jeden z dwóch głównych. Każdy dystans można pokonać maszerując lub biegnąc.

I. Dystans symboliczny

 • dowolny dystans

II. Dystans główny

1) 5 km

2) 10 km

6. KLASYFIKACJA

Każdy z dystansów głównych (poza dystansem dowolnym) biegu będzie posiadał swoją klasyfikację z podziałem na płeć i kategorie wiekowe. Ze względu na różny charakter miejsca i czasu wykonywanej aktywności w żadnej nie będą wyłaniani zwycięzcy.

Kategorie wiekowe:

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

7. POMIAR CZASU, DYSTANSU I JEGO WERYFIKACJA

 1. Każdy z uczestników biegu wykonuje pomiar czasu i dystansu we własnym zakresie.
 2. Można wykorzystać do tego celu stoper ale też różnego rodzaju aplikacje.
 3. Uzyskany wynik na danym dystansie należy udokumentować we własnym zakresie:
  • I. pobrać dane z aplikacji bądź zegarka i wczytać je w portalu datasport (np. plik gpx.) -SPOSÓB REKOMENDOWANY
  • II. przesłanie wyniku, dystansu oraz imienia i nazwiska zawodnika na adres mailowy: zawody@pro-run.pl
 4. Na powyższej podstawie będą tworzone klasyfikacje biegu.
 5. Potwierdzenie aktywności można wysyłać najpóźniej do dnia 18.10.2020.

8. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PAKIETY STARTOWE

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 18.05.2020 r. do 16.10.2020 r. do godz. 24:00 (datasport).

2. Organizator przyjmuje również zgłoszenia na adres e-mail: zawody@pro-run.pl

3. Start w biegu jest bezpłatny lub odpłatny. Pakiet odpłatny wiąże się z wysyłką pakietu startowego.

4. Można się zapisać na następujące warianty:

ShipmentFREE PACKAGEBASIC PACKAGEEXTENDED PACKAGE
Poland39 PLNfrom 44 PLN
other country44 PLNfrom 50 PLN
The elements of the extended package should be checked in point 9 of the regulations.

5. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu.

Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • bank account number 44105015751000009080005508
 • Postscript: Bieg Dobroczynności, Full Name

6. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie od 18.05.2020 do 16.10.2020 otrzymają następujące świadczenia bezpłatne, podstawowe i rozszerzone:
BenefitsFREE PACKAGEBASIC PACKAGE 39 PLN
virtual start numberYES YES
electronic diploma YES YES
real medalYES
real start numberYES
shipment to the address provided YES
EXTENDED PACKAGE*
help in the fight against COVID-19+ 5PLN /10PLN / 15PLN+ 5PLN / 10PLN/ 15PLN
running shirt+ 30 PLN+ 30 PLN
running bandana+ 15 PLN + 15 PLN
protective mask with event logo+ 25 PLN+ 25 PLN
pendand with event logo + 20 PLN + 20 PLN
*each additional element of the package can be freely added or subtracted upon notification.

*każdy dodatkowy element pakietu można dowolnie dodawać lub odejmować przy zgłoszeniu.

2. Pakiet bezpłatny i podstawowy może być powiększony o dodatkowe elementy pakietu (PAKIET ROZSZERZONY).


3. Nie przewiduje się nagród dla najlepszych uczestników w klasyfikacjach generalnych.

10. BENEFICJENT BIEGU

 1. Wsparcie charytatywne zostanie przekazane na rzecz walki z wirusem COVID-19.
 2. Dane beneficjenta zostaną ogłoszone w osobnym komunikacie.

11. WYSYŁKA PAKIETÓW

 1. Wszystkie elementy wybranego pakietu startowego będą wysyłane przesyłką poleconą na adres wskazany przy zgłoszeniu na bieg po udokumentowaniu wyniku. W przypadku gdy ktoś z różnych powodów nie może ukończyć biegu prosimy o informację na maila: zawody@pro-run.pl
 2. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres i późniejszą wysyłkę na tak wskazane dane.
 3. Harmonogram wysyłki pakietów:
DATE OF ENROLLMENT AND PAYMENT FOR THE RACESHIPPING DATE
18.05.20 – 31.05.2001.06.20 – 14.06.20
01.06.20 – 14.06.2015.06.20 – 28.06.20
15.06.20 – 28.06.2029.06.20 – 12.07.20
29.06.20 – 12.07.2013.07.20 – 26.07.20
13.07.20 – 26.07.2027.07.20 – 09.08.20
27.07.20 – 09.08.2010.08.20 – 23.08.20
10.08.20 – 23.08.2024.08.20 – 06.09.20
24.08.20 – 06.09.2007.09.20 – 20.09.20
07.09.20 – 20.09.2021.09.20 – 04.10.20
21.09.20 – 04.10.2005.10.20 – 18.10.20
05.10.20 – 18.10.2019.10.20 – 01.11.20

12. UCZESTNICTWO

 1. W biegu może brać udział każdy niezależnie od wieku.
 2. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do pokonywania dystansu pod opieką dorosłych.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym,

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą stronie biegu www.biegdobroczynnosci.pl
 2. Zawodnicy startują indywidualnie we własnym zakresie i możliwościach.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.