Konkurs Dobroczynności

Od maja przesyłacie nam zdjęcia ze swoich biegowych zmagań. To zainspirowało nas do przygotowania konkursu na najlepsze i najpopularniejsze zdjęcie z Twojego Biegu Dobroczynności 🙂 Instytut Dialogu Międzykulturowego przygotował dwie nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach – wybór publiczności i jury.

Wklejaj w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku swoje konkursowe fotki archiwalne lub aktualne np. już ze zdobytym medalem. Zabawa zaczyna się od poniedziałku 20 lipca do niedzieli 27 lipca.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Pochwal się swoim Biegiem Dobroczynności”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.

5. Konkurs trwa od dn. 20.07.2020r. do dnia 26.07.2020 r. do godziny 23:59. Informacje związane z konkursem przekazywane będą przy użyciu portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Bieg-Dobroczynności-Veritatis-Splendor-106127834440407 oraz https://www.facebook.com/events/246694906625192/

§ 2

Zasady Konkursu

1. Na Fanpage’u Biegu Dobroczynności Veritatis Splendor: https://www.facebook.com/Bieg-Dobroczynności-Veritatis-Splendor-106127834440407 pojawi się post z informacją o konkursie.

2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia, o której mowa w §1 ust. 3 Regulaminu.

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. dodanie komentarza, w którego treści będzie znajdowało się zdjęcie dotyczące udziału w Biegu Dobroczynności Veritatis Splendor

b. do zdjęcia można dołączyć opis – nie jest to warunek konieczny

4. Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia bezpośrednio związane z konkursem.

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść będzie dostępna w zakładce Notatki na Fanpage’u: https://www.facebook.com/Bieg-Dobroczynności-Veritatis-Splendor-106127834440407 oraz w siedzibie Organizatora. Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

6. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać unieważnione przez Organizatora Konkursu.

7. Zwycięzców Konkursu wybiera jury konkursowe powołane przez Organizatora. Wybór zwycięzców nastąpi 27 lipca 2020 r.

§ 3

Nagrody

1. Nagrodzone zostaną 2 osoby. Jednego zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa, drugim zwycięzcą zostanie Uczestnik którego zdjęcie uzyskało największą ilość reakcji.

2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku braku kontaktu z Organizatorem w przeciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

7. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 4

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, adres e-mail:  instytut@idmjp2.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresu iodo@idmjp2.pl  lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie konkursowe z wizerunkiem – jeśli dotyczy) , w przypadku otrzymania Nagrody na Fanpage’u Biegu Dobroczynności Veritatis Splendor: https://www.facebook.com/Bieg-Dobroczynności-Veritatis-Splendor-106127834440407

2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Więcej informacji na temat praw w związku z ochroną danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej dołączonej do karty zgłoszenia.

§ 5

Ograniczenie roszczeń

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie osoba podająca dane.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.

2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora.

3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Klauzula informacyjna RODO

na potrzeby konkursu fotograficznego „Pochwal się swoim Biegiem Dobroczynności”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 w Krakowie (30-610 Kraków),  email: instytut@idmjp2.pl
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków lub email: iodo@idmjp2.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Panią/Panem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. konkursu mieści się w zakresie działalności gospodarczej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w  Krakowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celach realizacji zadań statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim nam je Pan/i przekazał/a
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 9. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 10. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 11. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 12. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
 14. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 15. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@idmjp2.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.
 17. Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją o RODO.